Chú ý ! 

Chú ý!

Theo quy định chống dịch Corona của tiểu bang Niedersachsen (có hiệu lực từ ngày 02.02.2022), cảnh báo cấp độ 3 đã được tuyên bố cho các hoạt động sự kiện. Quý vị có thể tìm thấy thông tin về các cảnh báo và quy định phòng chống Corona hiện tại TẠI ĐÂY.

Đối với sự kiện lưu trú qua đêm diễn ra trong phạm vi đào tạo nghề, đào tạo và giáo dục nâng cao, các quy định 3G với PoC sẽ được áp dụng, ngoài ra là 2G + với PoC.

 

• Số lượng người tham gia giới hạn tối đa 10 người.

 

• Vui lòng luôn đeo mặt nạ FFP2 khi vào bên trong cơ sở (không phải đeo khi thiền)

 

• Mang theo xác nhận xét nghiệm âm tính.

 

Lịch Trình Sinh Hoạt Của Đại Chúng Tại Thiền Viện Viên Lạc
Varel, Friesland

🌅 Buổi Sáng

05:15 Thức Chúng

05:45 Thiền Tọa

06:00 Tụng Công Phu Khuya

07:00 Chuẩn Bị Bữa Sáng

07:30 Ăn Sáng

08:00 Chấp Tác

09:00 Học Pháp

10:30 Chuẩn Bị Bữa Trưa

🏞 Buổi Trưa

11:00 Cúng Ngọ

11:30 Ăn Trưa

12:00 Kinh Hành

12:30 Chấp Tác

13:30 Nghỉ Trưa

15:00 Tự Học

16:00 Công Phu Chiều 

🌇 Buổi Tối

17:30 Ăn Tối 

19:00 Tụng Kinh 

20:00 Thiền Tọa

22.00 Chỉ Tịnh

Thiền Viện Viên Lạc

Gr. W´Heiermoorweg 3

26316 Varel

Việc ghi danh và tham gia chương trình này là miễn phí và dựa trên các khoản cúng dường tự nguyện, có thể được chuyển qua tài khoản của hội như sau:

Helpibri Vien Lac gUG

DE91 2826 2673 0110 6104 01

GENODEF1VAR

Chúng tôi hoan hỷ nhận các sự hỗ trợ về tài chánh cũng như các hoạt động công quả để góp phần duy trì Thiền Viện và các chương trình tu học.

HUÂN TU TỊNH ĐỘ VÀ CÔNG QUẢ
04.-06.03.2022
Varel, Friesland (Tiếng Việt)

Không bắt buộc phải tham gia đầy đủ cả 3 ngày. Quý vị hoan hỷ thông báo thời gian đến và rời khỏi Thiền Viện

Ngày #1

18:00 Tập Chung Và Nhận Phòng

20:00 Hướng Dẫn 

22:00 Chỉ Tịnh

 

Ngày #2

05:10 – 05:45 Thức Chúng

05:45 – 06:15 Thiền Tọa

06:15 – 07:00 Công Phu Khuya

07:30 – 08:00 Ăn Sáng

08:15 – 08:30 Chia Nhóm và Công Việc

08:30 – 11:00 Làm Công Quả

11:00 – 11:30 Cúng Ngọ

11:30 – 12:00 Ăn Trưa

12:00 – 12:30 Kinh Hành

12:30 – 13:30 Nghỉ Trưa

13:30 – 16:00 Làm Công Quả 

16:00 – 17:30 Niệm Phật Và Công Phu Chiều 

17:30 – 18:00 Ăn Tối 

20:00 – 20:30 Thiền Tọa (Tự Tu Tập)

22:00 – 05:15 Chỉ Tịnh

 

Ngày #3

05:10 – 05:45 Thức Chúng

05:45 – 06:15 Thiền Tọa

06:15 – 07:00 Công Phu Khuya

07:30 – 08:00 Ăn Sáng

08:15 – 08:30 Chia Nhóm Và Công Việc

08:30 – 11:00 Làm Công Quả

11:00 – 11:30 Cúng Ngọ 

11:30 – 12:00 Ăn Trưa

12:00 – 12:30 Kinh Hành

12:30 – 13:30 Trà Đàm Và Phản Hồi

13:30 – 16:00 Làm Công Quả

16:00 – 17:30 Niệm Phật Và Công Phu Chiều

THIỀN VIỆN VIÊN LẠC

Gr. W´Heiermoorweg 3

26316 Varel

Việc ghi danh và tham gia chương trình này là miễn phí và dựa trên các khoản cúng dường tự nguyện, có thể được chuyển qua tài khoản của hội như sau:

Helpibri Vien Lac gUG

DE91 2826 2673 0110 6104 01

GENODEF1VAR

Chúng tôi hoan hỷ nhận các sự hỗ trợ về tài chánh cũng như các hoạt động công quả để góp phần duy trì Thiền Viện và các chương trình tu học.

KHÓA THIỀN CĂN BẢN
11.-13.03.2022
Varel, Friesland (Tiếng Đức)

Ngày #1

18:00 Tập Chung Và Nhận Phòng

20:00 Giới Thiệu và Hướng Dẫn

22:00 Chỉ Tịnh 

Ngày #2

05:30 – 06:00 Thức Chúng

06:00 – 06:30 Tám Động Tác Thiền

06:30 – 07:00 Thiền Tọa

07:00 – 07:30 Tụng Kinh

07:30 – 08:15 Ăn Sáng

08:15 – 08:45 Chấp Tác

09:15 – 12:00 Thiền Tọa, Thiền Hành và Thiền Chuyển Động

12:00 – 12:45 Ăn Trưa

12:45 – 13:15 Chấp Tác

14:30 – 17:30 Thiền Tọa và Thiền Hành

17:30 – 18:15 Ăn Tối

19:00 – 19:30 Tụng Kinh

19:30 – 20:30 Vấn Đáp và Thiền Tọa

22:00 – 05:00 Chỉ Tịnh

 

Ngày #3

05:30 – 06:00 Thức Chúng

06:00 – 06:30 Tám Động Tác Thiền

06:30 – 07:00 Thiền Tọa

07:00 – 07:30 Tụng Kinh

07:30 – 08:15 Ăn Sáng

08:15 – 08:45 Chấp Tác

09:00 – 11:00 Trà Đàm và Phản Hồi

11:00 Hoàn Mãn

THIỀN VIỆN VIÊN LẠC

Gr. W´Heiermoorweg 3

26316 Varel

Việc ghi danh và tham gia chương trình này là miễn phí và dựa trên các khoản cúng dường tự nguyện, có thể được chuyển qua tài khoản của hội như sau:

Helpibri Vien Lac gUG

DE91 2826 2673 0110 6104 01

GENODEF1VAR

Chúng tôi hoan hỷ nhận các sự hỗ trợ về tài chánh cũng như các hoạt động công quả để góp phần duy trì Thiền Viện và các chương trình tu học.

HUÂN TU TỊNH ĐỘ VÀ CÔNG QUẢ
18.-20.03.2022
Varel, Friesland (Tiếng Việt)

Không bắt buộc phải tham gia đầy đủ cả 3 ngày. Quý vị hoan hỷ thông báo thời gian đến và rời khỏi Thiền Viện

Ngày #1

18:00 Tập Chung Và Nhận Phòng

20:00 Hướng Dẫn 

22:00 Chỉ Tịnh

 

Ngày #2

05:10 – 05:45 Thức Chúng

05:45 – 06:15 Thiền Tọa

06:15 – 07:00 Công Phu Khuya

07:30 – 08:00 Ăn Sáng

08:15 – 08:30 Chia Nhóm và Công Việc

08:30 – 11:00 Làm Công Quả

11:00 – 11:30 Cúng Ngọ

11:30 – 12:00 Ăn Trưa

12:00 – 12:30 Kinh Hành

12:30 – 13:30 Nghỉ Trưa

13:30 – 16:00 Làm Công Quả 

16:00 – 17:30 Niệm Phật Và Công Phu Chiều 

17:30 – 18:00 Ăn Tối 

20:00 – 20:30 Thiền Tọa (Tự Tu Tập)

22:00 – 05:15 Chỉ Tịnh

 

Ngày #3

05:10 – 05:45 Thức Chúng

05:45 – 06:15 Thiền Tọa

06:15 – 07:00 Công Phu Khuya

07:30 – 08:00 Ăn Sáng

08:15 – 08:30 Chia Nhóm Và Công Việc

08:30 – 11:00 Làm Công Quả

11:00 – 11:30 Cúng Ngọ 

11:30 – 12:00 Ăn Trưa

12:00 – 12:30 Kinh Hành

12:30 – 13:30 Trà Đàm Và Phản Hồi

13:30 – 16:00 Làm Công Quả

16:00 – 17:30 Niệm Phật Và Công Phu Chiều

THIỀN VIỆN VIÊN LẠC

Gr. W´Heiermoorweg 3

26316 Varel

Việc ghi danh và tham gia chương trình này là miễn phí và dựa trên các khoản cúng dường tự nguyện, có thể được chuyển qua tài khoản của hội như sau:

Helpibri Vien Lac gUG

DE91 2826 2673 0110 6104 01

GENODEF1VAR

Chúng tôi hoan hỷ nhận các sự hỗ trợ về tài chánh cũng như các hoạt động công quả để góp phần duy trì Thiền Viện và các chương trình tu học.

KHÓA THIỀN CĂN BẢN
08.-10.04.2022
Varel, Friesland (Tiếng Đức)

Ngày #1

18:00 Tập Chung Và Nhận Phòng

20:00 Giới Thiệu và Hướng Dẫn 

22:00 Chỉ Tịnh 

Ngày #2

05:30 – 06:00 Thức Chúng

06:00 – 06:30 Tám Động Tác Thiền

06:30 – 07:00 Thiền Tọa

07:00 – 07:30 Tụng Kinh

07:30 – 08:15 Ăn Sáng

08:15 – 08:45 Chấp Tác

09:15 – 12:00 Thiền Tọa, Thiền Hành và Thiền Chuyển Động

12:00 – 12:45 Ăn Trưa

12:45 – 13:15 Chấp Tác

14:30 – 17:30 Thiền Tọa và Thiền Hành

17:30 – 18:15 Ăn Tối

19:00 – 19:30 Tụng Kinh

19:30 – 20:30 Vấn Đáp và Thiền Tọa

22:00 – 05:00 Chỉ Tịnh

 

Ngày #3

05:30 – 06:00 Thức Chúng

06:00 – 06:30 Tám Động Tác Thiền

06:30 – 07:00 Thiền Tọa

07:00 – 07:30 Tụng Kinh

07:30 – 08:15 Ăn Sáng

08:15 – 08:45 Chấp Tác

09:00 – 11:00 Trà Đàm và Phản Hồi

11:00 Hoàn Mãn

THIỀN VIỆN VIÊN LẠC

Gr. W´Heiermoorweg 3

26316 Varel

Việc ghi danh và tham gia chương trình này là miễn phí và dựa trên các khoản cúng dường tự nguyện, có thể được chuyển qua tài khoản của hội như sau:

Helpibri Vien Lac gUG

DE91 2826 2673 0110 6104 01

GENODEF1VAR

Chúng tôi hoan hỷ nhận các sự hỗ trợ về tài chánh cũng như các hoạt động công quả để góp phần duy trì Thiền Viện và các chương trình tu học.

KHÓA THIỀN CĂN BẢN
22.-24.04.2022
Lichtenhagen, Rostock (Tiếng Đức)

Ngày #1

18:00 Tập Chung Và Nhận Phòng

20:00 Giới Thiệu và Hướng Dẫn 

22:00 Chỉ Tịnh 

Ngày #2

05:30 – 06:00 Thức Chúng

06:00 – 06:30 Tám Động Tác Thiền

06:30 – 07:00 Thiền Tọa

07:00 – 07:30 Tụng Kinh

07:30 – 08:15 Ăn Sáng

08:15 – 08:45 Chấp Tác

09:15 – 12:00 Thiền Tọa, Thiền Hành và Thiền Chuyển Động

12:00 – 12:45 Ăn Trưa

12:45 – 13:15 Chấp Tác

14:30 – 17:30 Thiền Tọa và Thiền Hành

17:30 – 18:15 Ăn Tối

19:00 – 19:30 Tụng Kinh

19:30 – 20:30 Vấn Đáp và Thiền Tọa

22:00 – 05:00 Chỉ Tịnh

 

Ngày #3

05:30 – 06:00 Thức Chúng

06:00 – 06:30 Tám Động Tác Thiền

06:30 – 07:00 Thiền Tọa

07:00 – 07:30 Tụng Kinh

07:30 – 08:15 Ăn Sáng

08:15 – 08:45 Chấp Tác

09:00 – 11:00 Trà Đàm và Phản Hồi

11:00 Hoàn Mãn

TU VIỆN LỘC UYỂN

Wolgaster str. 17

Rostock-Lichtenhagen 18109

Việc ghi danh và tham gia chương trình này là miễn phí và dựa trên các khoản cúng dường tự nguyện, có thể được chuyển qua tài khoản của hội như sau:

Helpibri Vien Lac gUG

DE91 2826 2673 0110 6104 01

GENODEF1VAR

Chúng tôi hoan hỷ nhận các sự hỗ trợ về tài chánh cũng như các hoạt động công quả để góp phần duy trì Thiền Viện và các chương trình tu học.

HUÂN TU TỊNH ĐỘ VÀ CÔNG QUẢ
06.-08.05.2022
Varel, Friesland (Tiếng Việt)

Không bắt buộc phải tham gia đầy đủ cả 3 ngày. Quý vị hoan hỷ thông báo thời gian đến và rời khỏi Thiền Viện

Ngày #1

18:00 Tập Chung Và Nhận Phòng

20:00 Hướng Dẫn 

22:00 Chỉ Tịnh

 

Ngày #2

05:10 – 05:45 Thức Chúng

05:45 – 06:15 Thiền Tọa

06:15 – 07:00 Công Phu Khuya

07:30 – 08:00 Ăn Sáng

08:15 – 08:30 Chia Nhóm và Công Việc

08:30 – 11:00 Làm Công Quả

11:00 – 11:30 Cúng Ngọ

11:30 – 12:00 Ăn Trưa

12:00 – 12:30 Kinh Hành

12:30 – 13:30 Nghỉ Trưa

13:30 – 16:00 Làm Công Quả 

16:00 – 17:30 Niệm Phật Và Công Phu Chiều 

17:30 – 18:00 Ăn Tối 

20:00 – 20:30 Thiền Tọa (Tự Tu Tập)

22:00 – 05:15 Chỉ Tịnh

 

Ngày #3

05:10 – 05:45 Thức Chúng

05:45 – 06:15 Thiền Tọa

06:15 – 07:00 Công Phu Khuya

07:30 – 08:00 Ăn Sáng

08:15 – 08:30 Chia Nhóm Và Công Việc

08:30 – 11:00 Làm Công Quả

11:00 – 11:30 Cúng Ngọ 

11:30 – 12:00 Ăn Trưa

12:00 – 12:30 Kinh Hành

12:30 – 13:30 Trà Đàm Và Phản Hồi

13:30 – 16:00 Làm Công Quả

16:00 – 17:30 Niệm Phật Và Công Phu Chiều

THIỀN VIỆN VIÊN LẠC

Gr. W´Heiermoorweg 3

26316 Varel

Việc ghi danh và tham gia chương trình này là miễn phí và dựa trên các khoản cúng dường tự nguyện, có thể được chuyển qua tài khoản của hội như sau:

Helpibri Vien Lac gUG

DE91 2826 2673 0110 6104 01

GENODEF1VAR

Chúng tôi hoan hỷ nhận các sự hỗ trợ về tài chánh cũng như các hoạt động công quả để góp phần duy trì Thiền Viện và các chương trình tu học.

KHÓA THIỀN CĂN BẢN
20.-22.05.2022
Varel, Friesland (Tiếng Đức)

Ngày #1

18:00 Tập Chung Và Nhận Phòng

20:00 Giới Thiệu và Hướng Dẫn 

22:00 Chỉ Tịnh 

Ngày #2

05:30 – 06:00 Thức Chúng

06:00 – 06:30 Tám Động Tác Thiền

06:30 – 07:00 Thiền Tọa

07:00 – 07:30 Tụng Kinh

07:30 – 08:15 Ăn Sáng

08:15 – 08:45 Chấp Tác

09:15 – 12:00 Thiền Tọa, Thiền Hành và Thiền Chuyển Động

12:00 – 12:45 Ăn Trưa

12:45 – 13:15 Chấp Tác

14:30 – 17:30 Thiền Tọa và Thiền Hành

17:30 – 18:15 Ăn Tối

19:00 – 19:30 Tụng Kinh

19:30 – 20:30 Vấn Đáp và Thiền Tọa

22:00 – 05:00 Chỉ Tịnh

 

Ngày #3

05:30 – 06:00 Thức Chúng

06:00 – 06:30 Tám Động Tác Thiền

06:30 – 07:00 Thiền Tọa

07:00 – 07:30 Tụng Kinh

07:30 – 08:15 Ăn Sáng

08:15 – 08:45 Chấp Tác

09:00 – 11:00 Trà Đàm và Phản Hồi

11:00 Hoàn Mãn

THIỀN VIỆN VIÊN LẠC

Gr. W´Heiermoorweg 3

26316 Varel

Việc ghi danh và tham gia chương trình này là miễn phí và dựa trên các khoản cúng dường tự nguyện, có thể được chuyển qua tài khoản của hội như sau:

Helpibri Vien Lac gUG

DE91 2826 2673 0110 6104 01

GENODEF1VAR

Chúng tôi hoan hỷ nhận các sự hỗ trợ về tài chánh cũng như các hoạt động công quả để góp phần duy trì Thiền Viện và các chương trình tu học.

KHÓA THIỀN CĂN BẢN
17.-19.06.2022
Varel, Friesland (Tiếng Đức)

Ngày #1

18:00 Tập Chung Và Nhận Phòng

20:00 Giới Thiệu và Hướng Dẫn 

22:00 Chỉ Tịnh 

Ngày #2

05:30 – 06:00 Thức Chúng

06:00 – 06:30 Tám Động Tác Thiền

06:30 – 07:00 Thiền Tọa

07:00 – 07:30 Tụng Kinh

07:30 – 08:15 Ăn Sáng

08:15 – 08:45 Chấp Tác

09:15 – 12:00 Thiền Tọa, Thiền Hành và Thiền Chuyển Động

12:00 – 12:45 Ăn Trưa

12:45 – 13:15 Chấp Tác

14:30 – 17:30 Thiền Tọa và Thiền Hành

17:30 – 18:15 Ăn Tối

19:00 – 19:30 Tụng Kinh

19:30 – 20:30 Vấn Đáp và Thiền Tọa

22:00 – 05:00 Chỉ Tịnh

 

Ngày #3

05:30 – 06:00 Thức Chúng

06:00 – 06:30 Tám Động Tác Thiền

06:30 – 07:00 Thiền Tọa

07:00 – 07:30 Tụng Kinh

07:30 – 08:15 Ăn Sáng

08:15 – 08:45 Chấp Tác

09:00 – 11:00 Trà Đàm và Phản Hồi

11:00 Hoàn Mãn

THIỀN VIỆN VIÊN LẠC

Gr. W´Heiermoorweg 3

26316 Varel

Việc ghi danh và tham gia chương trình này là miễn phí và dựa trên các khoản cúng dường tự nguyện, có thể được chuyển qua tài khoản của hội như sau:

Helpibri Vien Lac gUG

DE91 2826 2673 0110 6104 01

GENODEF1VAR

Chúng tôi hoan hỷ nhận các sự hỗ trợ về tài chánh cũng như các hoạt động công quả để góp phần duy trì Thiền Viện và các chương trình tu học.

HUÂN TU TỊNH ĐỘ VÀ CÔNG QUẢ
24.-26.06.2022
Varel, Friesland (Tiếng Việt)

Không bắt buộc phải tham gia đầy đủ cả 3 ngày. Quý vị hoan hỷ thông báo thời gian đến và rời khỏi Thiền Viện

Ngày #1

18:00 Tập Chung Và Nhận Phòng

20:00 Hướng Dẫn 

22:00 Chỉ Tịnh

 

Ngày #2

05:10 – 05:45 Thức Chúng

05:45 – 06:15 Thiền Tọa

06:15 – 07:00 Công Phu Khuya

07:30 – 08:00 Ăn Sáng

08:15 – 08:30 Chia Nhóm và Công Việc

08:30 – 11:00 Làm Công Quả

11:00 – 11:30 Cúng Ngọ

11:30 – 12:00 Ăn Trưa

12:00 – 12:30 Kinh Hành

12:30 – 13:30 Nghỉ Trưa

13:30 – 16:00 Làm Công Quả 

16:00 – 17:30 Niệm Phật Và Công Phu Chiều 

17:30 – 18:00 Ăn Tối 

20:00 – 20:30 Thiền Tọa (Tự Tu Tập)

22:00 – 05:15 Chỉ Tịnh

 

Ngày #3

05:10 – 05:45 Thức Chúng

05:45 – 06:15 Thiền Tọa

06:15 – 07:00 Công Phu Khuya

07:30 – 08:00 Ăn Sáng

08:15 – 08:30 Chia Nhóm Và Công Việc

08:30 – 11:00 Làm Công Quả

11:00 – 11:30 Cúng Ngọ 

11:30 – 12:00 Ăn Trưa

12:00 – 12:30 Kinh Hành

12:30 – 13:30 Trà Đàm Và Phản Hồi

13:30 – 16:00 Làm Công Quả

16:00 – 17:30 Niệm Phật Và Công Phu Chiều

THIỀN VIỆN VIÊN LẠC

Gr. W´Heiermoorweg 3

26316 Varel

Việc ghi danh và tham gia chương trình này là miễn phí và dựa trên các khoản cúng dường tự nguyện, có thể được chuyển qua tài khoản của hội như sau:

Helpibri Vien Lac gUG

DE91 2826 2673 0110 6104 01

GENODEF1VAR

Chúng tôi hoan hỷ nhận các sự hỗ trợ về tài chánh cũng như các hoạt động công quả để góp phần duy trì Thiền Viện và các chương trình tu học.

HUÂN TU TỊNH ĐỘ VÀ CÔNG QUẢ
01.- 03.07.2022
Varel, Friesland (Tiếng Việt)

Không bắt buộc phải tham gia đầy đủ cả 3 ngày. Quý vị hoan hỷ thông báo thời gian đến và rời khỏi Thiền Viện

Ngày #1

18:00 Tập Chung Và Nhận Phòng

20:00 Hướng Dẫn 

22:00 Chỉ Tịnh

 

Ngày #2

05:10 – 05:45 Thức Chúng

05:45 – 06:15 Thiền Tọa

06:15 – 07:00 Công Phu Khuya

07:30 – 08:00 Ăn Sáng

08:15 – 08:30 Chia Nhóm và Công Việc

08:30 – 11:00 Làm Công Quả

11:00 – 11:30 Cúng Ngọ

11:30 – 12:00 Ăn Trưa

12:00 – 12:30 Kinh Hành

12:30 – 13:30 Nghỉ Trưa

13:30 – 16:00 Làm Công Quả 

16:00 – 17:30 Niệm Phật Và Công Phu Chiều 

17:30 – 18:00 Ăn Tối 

20:00 – 20:30 Thiền Tọa (Tự Tu Tập)

22:00 – 05:15 Chỉ Tịnh

 

Ngày #3

05:10 – 05:45 Thức Chúng

05:45 – 06:15 Thiền Tọa

06:15 – 07:00 Công Phu Khuya

07:30 – 08:00 Ăn Sáng

08:15 – 08:30 Chia Nhóm Và Công Việc

08:30 – 11:00 Làm Công Quả

11:00 – 11:30 Cúng Ngọ 

11:30 – 12:00 Ăn Trưa

12:00 – 12:30 Kinh Hành

12:30 – 13:30 Trà Đàm Và Phản Hồi

13:30 – 16:00 Làm Công Quả

16:00 – 17:30 Niệm Phật Và Công Phu Chiều

THIỀN VIỆN VIÊN LẠC

Gr. W´Heiermoorweg 3

26316 Varel

Việc ghi danh và tham gia chương trình này là miễn phí và dựa trên các khoản cúng dường tự nguyện, có thể được chuyển qua tài khoản của hội như sau:

Helpibri Vien Lac gUG

DE91 2826 2673 0110 6104 01

GENODEF1VAR

Chúng tôi hoan hỷ nhận các sự hỗ trợ về tài chánh cũng như các hoạt động công quả để góp phần duy trì Thiền Viện và các chương trình tu học.

HUÂN TU TỊNH ĐỘ VÀ CÔNG QUẢ
29.-31.07.2022
Varel, Friesland (Tiếng Việt)

Không bắt buộc phải tham gia đầy đủ cả 3 ngày. Quý vị hoan hỷ thông báo thời gian đến và rời khỏi Thiền Viện

Ngày #1

18:00 Tập Chung Và Nhận Phòng

20:00 Hướng Dẫn 

22:00 Chỉ Tịnh

 

Ngày #2

05:10 – 05:45 Thức Chúng

05:45 – 06:15 Thiền Tọa

06:15 – 07:00 Công Phu Khuya

07:30 – 08:00 Ăn Sáng

08:15 – 08:30 Chia Nhóm và Công Việc

08:30 – 11:00 Làm Công Quả

11:00 – 11:30 Cúng Ngọ

11:30 – 12:00 Ăn Trưa

12:00 – 12:30 Kinh Hành

12:30 – 13:30 Nghỉ Trưa

13:30 – 16:00 Làm Công Quả 

16:00 – 17:30 Niệm Phật Và Công Phu Chiều 

17:30 – 18:00 Ăn Tối 

20:00 – 20:30 Thiền Tọa (Tự Tu Tập)

22:00 – 05:15 Chỉ Tịnh

 

Ngày #3

05:10 – 05:45 Thức Chúng

05:45 – 06:15 Thiền Tọa

06:15 – 07:00 Công Phu Khuya

07:30 – 08:00 Ăn Sáng

08:15 – 08:30 Chia Nhóm Và Công Việc

08:30 – 11:00 Làm Công Quả

11:00 – 11:30 Cúng Ngọ 

11:30 – 12:00 Ăn Trưa

12:00 – 12:30 Kinh Hành

12:30 – 13:30 Trà Đàm Và Phản Hồi

13:30 – 16:00 Làm Công Quả

16:00 – 17:30 Niệm Phật Và Công Phu Chiều

THIỀN VIỆN VIÊN LẠC

Gr. W´Heiermoorweg 3

26316 Varel

Việc ghi danh và tham gia chương trình này là miễn phí và dựa trên các khoản cúng dường tự nguyện, có thể được chuyển qua tài khoản của hội như sau:

Helpibri Vien Lac gUG

DE91 2826 2673 0110 6104 01

GENODEF1VAR

Chúng tôi hoan hỷ nhận các sự hỗ trợ về tài chánh cũng như các hoạt động công quả để góp phần duy trì Thiền Viện và các chương trình tu học.

3 TAGES GRUNDKURS
02.-04.09.2022
Varel, Friesland (Tiếng Đức)

Ngày #1

18:00 Tập Chung Và Nhận Phòng

20:00 Giới Thiệu và Hướng Dẫn 

22:00 Chỉ Tịnh 

Ngày #2

05:30 – 06:00 Thức Chúng

06:00 – 06:30 Tám Động Tác Thiền

06:30 – 07:00 Thiền Tọa

07:00 – 07:30 Tụng Kinh

07:30 – 08:15 Ăn Sáng

08:15 – 08:45 Chấp Tác

09:15 – 12:00 Thiền Tọa, Thiền Hành và Thiền Chuyển Động

12:00 – 12:45 Ăn Trưa

12:45 – 13:15 Chấp Tác

14:30 – 17:30 Thiền Tọa và Thiền Hành

17:30 – 18:15 Ăn Tối

19:00 – 19:30 Tụng Kinh

19:30 – 20:30 Vấn Đáp và Thiền Tọa

22:00 – 05:00 Chỉ Tịnh

 

Ngày #3

05:30 – 06:00 Thức Chúng

06:00 – 06:30 Tám Động Tác Thiền

06:30 – 07:00 Thiền Tọa

07:00 – 07:30 Tụng Kinh

07:30 – 08:15 Ăn Sáng

08:15 – 08:45 Chấp Tác

09:00 – 11:00 Trà Đàm và Phản Hồi

11:00 Hoàn Mãn

THIỀN VIỆN VIÊN LẠC

Gr. W´Heiermoorweg 3

26316 Varel

Việc ghi danh và tham gia chương trình này là miễn phí và dựa trên các khoản cúng dường tự nguyện, có thể được chuyển qua tài khoản của hội như sau:

Helpibri Vien Lac gUG

DE91 2826 2673 0110 6104 01

GENODEF1VAR

Chúng tôi hoan hỷ nhận các sự hỗ trợ về tài chánh cũng như các hoạt động công quả để góp phần duy trì Thiền Viện và các chương trình tu học.

KHÓA THIỀN CĂN BẢN
07.-09.10.2022
Berlin (Tiếng Anh)

Ngày #1

18:00 Tập Chung Và Nhận Phòng

20:00 Giới Thiệu và Hướng Dẫn 

22:00 Chỉ Tịnh 

Ngày #2

05:30 – 06:00 Thức Chúng

06:00 – 06:30 Tám Động Tác Thiền

06:30 – 07:00 Thiền Tọa

07:00 – 07:30 Tụng Kinh

07:30 – 08:15 Ăn Sáng

08:15 – 08:45 Chấp Tác

09:15 – 12:00 Thiền Tọa, Thiền Hành và Thiền Chuyển Động

12:00 – 12:45 Ăn Trưa

12:45 – 13:15 Chấp Tác

14:30 – 17:30 Thiền Tọa và Thiền Hành

17:30 – 18:15 Ăn Tối

19:00 – 19:30 Tụng Kinh

19:30 – 20:30 Vấn Đáp và Thiền Tọa

22:00 – 05:00 Chỉ Tịnh

 

Ngày #3

05:30 – 06:00 Thức Chúng

06:00 – 06:30 Tám Động Tác Thiền

06:30 – 07:00 Thiền Tọa

07:00 – 07:30 Tụng Kinh

07:30 – 08:15 Ăn Sáng

08:15 – 08:45 Chấp Tác

09:00 – 11:00 Trà Đàm và Phản Hồi

11:00 Hoàn Mãn

CHÙA LINH THỨU

Heidereuterstraße 30, 

13597 Berlin

Việc ghi danh và tham gia chương trình này là miễn phí và dựa trên các khoản cúng dường tự nguyện, có thể được chuyển qua tài khoản của hội như sau:

Helpibri Vien Lac gUG

DE91 2826 2673 0110 6104 01

GENODEF1VAR

Chúng tôi hoan hỷ nhận các sự hỗ trợ về tài chánh cũng như các hoạt động công quả để góp phần duy trì Thiền Viện và các chương trình tu học.

KHÓA THIỀN CĂN BẢN
14.-16.10.2022
Lichtenhagen, Rostock (Tiếng Anh)

Ngày #1

18:00 Tập Chung Và Nhận Phòng

20:00 Giới Thiệu và Hướng Dẫn 

22:00 Chỉ Tịnh 

Ngày #2

05:30 – 06:00 Thức Chúng

06:00 – 06:30 Tám Động Tác Thiền

06:30 – 07:00 Thiền Tọa

07:00 – 07:30 Tụng Kinh

07:30 – 08:15 Ăn Sáng

08:15 – 08:45 Chấp Tác

09:15 – 12:00 Thiền Tọa, Thiền Hành và Thiền Chuyển Động

12:00 – 12:45 Ăn Trưa

12:45 – 13:15 Chấp Tác

14:30 – 17:30 Thiền Tọa và Thiền Hành

17:30 – 18:15 Ăn Tối

19:00 – 19:30 Tụng Kinh

19:30 – 20:30 Vấn Đáp và Thiền Tọa

22:00 – 05:00 Chỉ Tịnh

 

Ngày #3

05:30 – 06:00 Thức Chúng

06:00 – 06:30 Tám Động Tác Thiền

06:30 – 07:00 Thiền Tọa

07:00 – 07:30 Tụng Kinh

07:30 – 08:15 Ăn Sáng

08:15 – 08:45 Chấp Tác

09:00 – 11:00 Trà Đàm và Phản Hồi

11:00 Hoàn Mãn

TU VIỆN LỘC UYỂN

Wolgaster str. 17

Rostock-Lichtenhagen 18109

Việc ghi danh và tham gia chương trình này là miễn phí và dựa trên các khoản cúng dường tự nguyện, có thể được chuyển qua tài khoản của hội như sau:

Helpibri Vien Lac gUG

DE91 2826 2673 0110 6104 01

GENODEF1VAR

Chúng tôi hoan hỷ nhận các sự hỗ trợ về tài chánh cũng như các hoạt động công quả để góp phần duy trì Thiền Viện và các chương trình tu học.

KHÓA THIỀN CHUYÊN SÂU 7 NGÀY
21.-27.10.2022
Varel, Friesland (Tiếng Anh)

Ngày #1

18:00 Tập Chung Và Nhận Phòng

20:00 Giới Thiệu và Hướng Dẫn 

22:00 Chỉ Tịnh 

Ngày #2 – #6

05:30 – 06:00 Thức Chúng

06:00 – 06:30 Tám Động Tác Thiền

06:30 – 07:00 Thiền Tọa

07:00 – 07:30 Tụng Kinh

07:30 – 08:15 Ăn Sáng

08:15 – 08:45 Chấp Tác

09:15 – 12:00 Thiền Tọa, Thiền Hành và Thiền Chuyển Động

12:00 – 12:45 Ăn Trưa

12:45 – 13:15 Chấp Tác

14:30 – 17:30 Thiền Tọa và Thiền Hành

17:30 – 18:15 Ăn Tối

19:00 – 19:30 Tụng Kinh

19:30 – 20:30 Vấn Đáp và Thiền Tọa

22:00 – 05:00 Chỉ Tịnh

 

Ngày #7

05:30 – 06:00 Thức Chúng

06:00 – 06:30 Tám Động Tác Thiền

06:30 – 07:00 Thiền Tọa

07:00 – 07:30 Tụng Kinh

07:30 – 08:15 Ăn Sáng

08:15 – 08:45 Chấp Tác

09:00 – 11:00 Trà Đàm và Phản Hồi

11:00 Hoàn Mãn

THIỀN VIỆN VIÊN LẠC

Gr. W´Heiermoorweg 3

26316 Varel

Việc ghi danh và tham gia chương trình này là miễn phí và dựa trên các khoản cúng dường tự nguyện, có thể được chuyển qua tài khoản của hội như sau:

Helpibri Vien Lac gUG

DE91 2826 2673 0110 6104 01

GENODEF1VAR

Chúng tôi hoan hỷ nhận các sự hỗ trợ về tài chánh cũng như các hoạt động công quả để góp phần duy trì Thiền Viện và các chương trình tu học.

Translate »